Членски внос - 2019

Уважаеми членове на СНЦ „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ”, съгласно устава на Сдружението, след 31.03.2019 г.,  автоматично ще отпадне членството на членовете които не са си платили членският внос за последните 2 години.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ОБЯВА 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ” свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението, което ще се проведе на 08.07.2019 г. от 17.30 часа в град Пловдив, ул.  „Кирил и Методий“ № 8.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните финансови отчети за 2017 и 2018 г.

2. Вземане на решение за прекратяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ”  и обявяването му  в ликвидация.

3. Вземане на решение за срок на ликвидацията – начало и край на ликвидацията.

4. Избиране на ликвидатор на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ”. 

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 от Устава на сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дата:  07.06.2019 г.

Отчетно-изборно събрание на СНЦ „Клуб Рейки в Пловдив“, редовно проведено на 7 март 2019 г. в зала С1 на хотел „Интелкооп“ ,гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков“ 13

 

Присъстващи редовни членове на Сдружението:

1.              Аида Марковска

2.              Елена Иванова

3.              Иванка Иванова

4.              Красимира Лукова

5.              Борислав Янчев

6.              Румен Ликов

7.              Катя Топчиева

8.              Станка Варадинова

9.              Маргарита Тодорова

10.          Юлия Михова – чрез пълномощник

Събранието е редовно насрочено за 17:30 ч на 7 март 2019 г. чрез обявление на сайта на Сдружението, публикувано на 6 февруари 2019 г. В 17730 се извърши преброяване на присъстващите и се констатира, че няма необходимото мнозинство. Събранието се проведе редовно и според устав с начало 18:35 ч – един час след обявеното време с изброените присъстващи редовни членове.

За протоколчик на събранието бе избран единодушно, без противи  въздържали се г-н Борислав Янчев.

Събранието прие единодушно и без против и въздържали се, че всички членове на СНЦ са редовно призовани чрез гореописаното обявление и допълнително чрез съобщение в социалната платформа Фейсбук.

Събранието се откри от Председателя Аида Марковска. Беше прочетено предложение за дневен ред, както следва:

1.              Отчет на Председателя на Сдружението за 2018 г.

2.              Отчет на Кариера на Сдружението за 2018 г.

3.              Избор на нов Председател  за срок от 5 години;

4.              Избор на нов касиер за срок от една година;

5.              Прочитане на заявления за напускане от г-жа Оличпия Чалъмова и г-жа Донча Тодорова с уведомителен характер;

6.              Други.

Дневният ред беше приет: За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0 .

Съгласно приетия дневен ред се даде думата на Председателя Аида Марковска, която прочете отчет за дейността на Сдружението за 2018 г ./допълнително приложен/.

След кратко обсъждане в положителен тон, се даде възможност да се гласува приемането на отчета. Нямаше забележки или поправки. Отчетът беше приет както следва: За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0.

Съгласно дневния ред се даде думата на касиера на Сдружението за 2018 г. г-жа Станка Варадинова, която описа приходите и разходите в касата на Сдружението. Констатира се ниска наличност от членски внос и разходи по дейността и във връзка с работата на Сдружението, които напълно са покрити от приходите от членски внос и от даренията на членовете.

Събранието възложи на Председателя г-жа Аида Марковска да предаде необходимите документи на Счетоводител, който да оформи счетоводно съгласно Закона на РБългария и да направи необходимото, както и да се оформят амортизацията на принадлежалия на СНЦ мултимедиен проектор и 2бр.  рекламни ролона.

Без обсъждане отчетът на Касиера беше приет .

По точка 3 от дневния ред думата взе Председателя на Сдружението. Беше констатирано сериозно намаляване на редовните членове през 2018 г, както и силно намаляване на дейностите на Сдружението. Г-жа Марковска изказа готовност да бъде преизбрана на поста Председател, ако Събранието й възложи да закрие Сдружението по законния ред. Предложението й беше да се даде възможност на някой друг от членовете да бъде предложен за Председател, ако събранието желае дейността да бъде продължена.

В дебата участваха всички присъстващи и се обединиха около идеята, че Сдружението е изпълнило целите си и може да бъде закрито.

Във връзка с тези дебати, преминали в конструктивен и приятелски тон, Събранието избра за Председател за нов мандат г-жа Аида Марковска, със следните гласове:  За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

Събранието освободи г-жа Олимпия Чалъмова от член на УС на Сдружението, поради подаването й заявление за напускане на СНЦ.

Събранието избра за членове на УС на Сдружението: г-н Румен Ликов - За – 10 члена, Против -0, Въздържали се -0, г-н Борислав Янчев За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0.

За касиер на СНЦ за следващия период беше преизбрана г-жа Станка Варадинова: За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

Събранието на СНЦ „Клуб Рейки в Пловдив“ възложи на Председателя и на новия УС да започне процедура по закриване на Сдружението съгласно законовия ред. Събранието реши да финансира процедурата по закриването на Сдружението с лични дарения от членовете със следното гласуване: За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

По 5 точка от дневния ред бяха прочетени заявления за напускане на г-жа Олимпия Чалъмова и г-жа Донча Тодорова- и двете поради заетост и лични причини. Заявленията имат уведомителен характер и не подлежат на гласуване.

По последната точка от дневния ред Председателят на Сдружението констатира, че поради неспазване на Устава и не плащане на членски внос и  неприсъствие на поне четири от дейностите на Сдружението през изминалата година от членския състав на сдружението отпадат: Мария Секулова, Георги Мерков, Мария Лазарова, Янко Тумбалев, Антоанета Трионова, Марио Георгиев, Зоя Чалъмова, Диана Стоилова, Пепи Каратопраклиева, Елена Илиева и Милена Георгиева.

Възможност да внесат членски внос за 2018 и 2019 г до 31 март 2019 г все още имат членовете: Недялка Орманова, Димитър Танев, Емил Меченов и те могат да продължат членството си в Сдружението. След тази дата тяхното членство се прекратява по Устав.

Необходимост от вноска на членски внос за 2019 г до 31 март 2019 г. има за: Петя Чолова – Пенчева, Велина Чокова, Юлия Михова, Стайка Митева, Ренета Топалова, Пенка Райкова.

Останалите членове са внесли редовният си членски внос за 2019 г до момента на Събранието.

С изчерпването на дневния ред Събранието беше закрито.

 

Протоколчик:                                                                                                     Председател:

Борислав Янчев                                                                                   Аида Марковска

 

7 март 2019 г.

Пловдив

 

 

Редовно отчетно-изборно събрание на СНЦ Клуб Рейки в Пловдив

Редовното отчетно-изборно събрание на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив" ще се проведе на 7 март 2019 г. от 17:30 ч . в зала С1, ет.3 на хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" 13, Пловдив.
Поканени са всички редовни членове на Сдружението.

Предложение за дневния ред: 
1 Отчет на Председателя А.Марковска 
2 Отчет на касиера Ст. Варадинова
3 Избор на нов Председател
4 Избор на Управителен съвет
5 Други въпроси.
Можете да внасяте предложения за дневен ред при Председателя на adi@boss.bg или всеки четвъртък от 10:30 до 12:30 на адрес ул "Кирил и Методи" 8 или всеки четврътък от 18:30 до 19:30 ч при Касиера в зала С1, на адреса, написан по-горе.
При липсва на 50%+1 от членовете на Сдружението Събранието ще се проведе редовно от 18:30 ч както е по Устав.

За внасянето на членския внос за 2019 г моля да се свържете с Председателя Аида Марковска на adi@boss.bg

Дата: 06.02.2019 г.

Google Календар

 

Приятели на Клуб "Рейки в Пловдив"

 

Духовна академия на мистериите МАДАРА Отвъд диетите Dreamland - Аз сбъдвам мечтите си!  
Ценътр Нирвана плюс Самоков  
     

                          

Blogs
Access Denied
Newsletter
Subscribe now for СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив" newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Latest News
Уважаеми членове на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив", Напомняме Ви, че крайният срок за внасяне на членският внос за 2017 в размер на 12 лв, е 31.03.2017
30.03.2017
 
Откриха планета с облаци от скъпоценни камъни
14.12.2016
 
Учени откриха заместител на антибиотиците в стомаха на пингвин
14.12.2016
 
Quotes
"Единственото наистина ценно нещо е интуицията "

Алберт Айнщайн

Timeline
29.06.2019
Админ added new file
29.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
10.03.2019
Админ wrote
Уважаеми членове на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив", Напомняме Ви, че крайният срок за внасяне на членският внос за 2019 в размер на 12 лв, е 31.03.2019
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
Админ added new event
Private
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
Админ added new file
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
14.09.2018
Админ added new event
Private
14.09.2018 0 likes 0 comments 0 comments