ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ОБЯВА 

Ликвидаторът на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ” Аида Симантова Марковска, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението, което ще се проведе на 22.05.2020 г. от 17.30 часа в град Пловдив, ул.  „Кирил и Методий“ № 8, при следния дневен ред:

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.      Приемане на началния ликвидационен баланс.

2.      Приемане на годишния отчет на ликвидатора .

3.      Приемане на крайния ликвидационен баланс и поясняващия го доклад.

4.      Решение относно имуществото на дружеството и неговото разпределение.

5.      Освобождаване от длъжност и от отговорност на ликвидатора.

6.      Приемане на ГФО за 2019.

7.      Други. 

И следните проекти за решения:

1. Приемат началния ликвидационен баланс на СНЦ „Клуб рейки в Пловдив“

2. Приемат годишния отчет на ликвидатора.

3. Приемат крайния ликвидационен баланс на Сдружението, представен от Ликвидатора, като и поясняващия го доклад на ликвидатора.

4. Дружеството няма имущество, което да разпределя с оглед приключилата ликвидация.

5. Освобождава от длъжност и от отговорност Ликвидатора: Аида Симантова Марковска от гр. Пловдив.

6. Приема Годишният финансов отчет за 2019 г.

7. Възлага на Ликвидатора да предприеме необходимите дейднтия за вписване на взетите решения в Търговския регистър и регистър на сдруженията с нестопанска цел към Агенция по вписванията и да заяви заличаване на дружеството. Да предприеме необходимите действия и за публикуване на ГФО за 2019 г. в предвидените от закона срокове.

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 от Устава на сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.  

ЛИКВИДАТОР: Аида Марковска

Дата:  20.04.2020 г.

 

ОБЯВА 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ” свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението, което ще се проведе на 08.07.2019 г. от 17.30 часа в град Пловдив, ул.  „Кирил и Методий“ № 8.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните финансови отчети за 2017 и 2018 г.

2. Вземане на решение за прекратяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ”  и обявяването му  в ликвидация.

3. Вземане на решение за срок на ликвидацията – начало и край на ликвидацията.

4. Избиране на ликвидатор на Сдружение с нестопанска цел „КЛУБ РЕЙКИ В ПЛОВДИВ”. 

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 от Устава на сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дата:  07.06.2019 г.

Отчетно-изборно събрание на СНЦ „Клуб Рейки в Пловдив“, редовно проведено на 7 март 2019 г. в зала С1 на хотел „Интелкооп“ ,гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков“ 13

 

Присъстващи редовни членове на Сдружението:

1.              Аида Марковска

2.              Елена Иванова

3.              Иванка Иванова

4.              Красимира Лукова

5.              Борислав Янчев

6.              Румен Ликов

7.              Катя Топчиева

8.              Станка Варадинова

9.              Маргарита Тодорова

10.          Юлия Михова – чрез пълномощник

Събранието е редовно насрочено за 17:30 ч на 7 март 2019 г. чрез обявление на сайта на Сдружението, публикувано на 6 февруари 2019 г. В 17730 се извърши преброяване на присъстващите и се констатира, че няма необходимото мнозинство. Събранието се проведе редовно и според устав с начало 18:35 ч – един час след обявеното време с изброените присъстващи редовни членове.

За протоколчик на събранието бе избран единодушно, без противи  въздържали се г-н Борислав Янчев.

Събранието прие единодушно и без против и въздържали се, че всички членове на СНЦ са редовно призовани чрез гореописаното обявление и допълнително чрез съобщение в социалната платформа Фейсбук.

Събранието се откри от Председателя Аида Марковска. Беше прочетено предложение за дневен ред, както следва:

1.              Отчет на Председателя на Сдружението за 2018 г.

2.              Отчет на Кариера на Сдружението за 2018 г.

3.              Избор на нов Председател  за срок от 5 години;

4.              Избор на нов касиер за срок от една година;

5.              Прочитане на заявления за напускане от г-жа Оличпия Чалъмова и г-жа Донча Тодорова с уведомителен характер;

6.              Други.

Дневният ред беше приет: За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0 .

Съгласно приетия дневен ред се даде думата на Председателя Аида Марковска, която прочете отчет за дейността на Сдружението за 2018 г ./допълнително приложен/.

След кратко обсъждане в положителен тон, се даде възможност да се гласува приемането на отчета. Нямаше забележки или поправки. Отчетът беше приет както следва: За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0.

Съгласно дневния ред се даде думата на касиера на Сдружението за 2018 г. г-жа Станка Варадинова, която описа приходите и разходите в касата на Сдружението. Констатира се ниска наличност от членски внос и разходи по дейността и във връзка с работата на Сдружението, които напълно са покрити от приходите от членски внос и от даренията на членовете.

Събранието възложи на Председателя г-жа Аида Марковска да предаде необходимите документи на Счетоводител, който да оформи счетоводно съгласно Закона на РБългария и да направи необходимото, както и да се оформят амортизацията на принадлежалия на СНЦ мултимедиен проектор и 2бр.  рекламни ролона.

Без обсъждане отчетът на Касиера беше приет .

По точка 3 от дневния ред думата взе Председателя на Сдружението. Беше констатирано сериозно намаляване на редовните членове през 2018 г, както и силно намаляване на дейностите на Сдружението. Г-жа Марковска изказа готовност да бъде преизбрана на поста Председател, ако Събранието й възложи да закрие Сдружението по законния ред. Предложението й беше да се даде възможност на някой друг от членовете да бъде предложен за Председател, ако събранието желае дейността да бъде продължена.

В дебата участваха всички присъстващи и се обединиха около идеята, че Сдружението е изпълнило целите си и може да бъде закрито.

Във връзка с тези дебати, преминали в конструктивен и приятелски тон, Събранието избра за Председател за нов мандат г-жа Аида Марковска, със следните гласове:  За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

Събранието освободи г-жа Олимпия Чалъмова от член на УС на Сдружението, поради подаването й заявление за напускане на СНЦ.

Събранието избра за членове на УС на Сдружението: г-н Румен Ликов - За – 10 члена, Против -0, Въздържали се -0, г-н Борислав Янчев За – 10 члена, Против -0 , Въздържали се -0.

За касиер на СНЦ за следващия период беше преизбрана г-жа Станка Варадинова: За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

Събранието на СНЦ „Клуб Рейки в Пловдив“ възложи на Председателя и на новия УС да започне процедура по закриване на Сдружението съгласно законовия ред. Събранието реши да финансира процедурата по закриването на Сдружението с лични дарения от членовете със следното гласуване: За – 10 члена, Против -0, Въздържали се - 0.

По 5 точка от дневния ред бяха прочетени заявления за напускане на г-жа Олимпия Чалъмова и г-жа Донча Тодорова- и двете поради заетост и лични причини. Заявленията имат уведомителен характер и не подлежат на гласуване.

По последната точка от дневния ред Председателят на Сдружението констатира, че поради неспазване на Устава и не плащане на членски внос и  неприсъствие на поне четири от дейностите на Сдружението през изминалата година от членския състав на сдружението отпадат: Мария Секулова, Георги Мерков, Мария Лазарова, Янко Тумбалев, Антоанета Трионова, Марио Георгиев, Зоя Чалъмова, Диана Стоилова, Пепи Каратопраклиева, Елена Илиева и Милена Георгиева.

Възможност да внесат членски внос за 2018 и 2019 г до 31 март 2019 г все още имат членовете: Недялка Орманова, Димитър Танев, Емил Меченов и те могат да продължат членството си в Сдружението. След тази дата тяхното членство се прекратява по Устав.

Необходимост от вноска на членски внос за 2019 г до 31 март 2019 г. има за: Петя Чолова – Пенчева, Велина Чокова, Юлия Михова, Стайка Митева, Ренета Топалова, Пенка Райкова.

Останалите членове са внесли редовният си членски внос за 2019 г до момента на Събранието.

С изчерпването на дневния ред Събранието беше закрито.

 

Протоколчик:                                                                                                     Председател:

Борислав Янчев                                                                                   Аида Марковска

 

7 март 2019 г.

Пловдив

 

 

Редовно отчетно-изборно събрание на СНЦ Клуб Рейки в Пловдив

Редовното отчетно-изборно събрание на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив" ще се проведе на 7 март 2019 г. от 17:30 ч . в зала С1, ет.3 на хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" 13, Пловдив.
Поканени са всички редовни членове на Сдружението.

Предложение за дневния ред: 
1 Отчет на Председателя А.Марковска 
2 Отчет на касиера Ст. Варадинова
3 Избор на нов Председател
4 Избор на Управителен съвет
5 Други въпроси.
Можете да внасяте предложения за дневен ред при Председателя на adi@boss.bg или всеки четвъртък от 10:30 до 12:30 на адрес ул "Кирил и Методи" 8 или всеки четврътък от 18:30 до 19:30 ч при Касиера в зала С1, на адреса, написан по-горе.
При липсва на 50%+1 от членовете на Сдружението Събранието ще се проведе редовно от 18:30 ч както е по Устав.

За внасянето на членския внос за 2019 г моля да се свържете с Председателя Аида Марковска на adi@boss.bg

Дата: 06.02.2019 г.

Google Календар

 

Приятели на Клуб "Рейки в Пловдив"

 

Духовна академия на мистериите МАДАРА Отвъд диетите Dreamland - Аз сбъдвам мечтите си!  
Ценътр Нирвана плюс Самоков  
     

                          

Blogs
Access Denied
Newsletter
Subscribe now for СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив" newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Latest News
Уважаеми членове на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив", Напомняме Ви, че крайният срок за внасяне на членският внос за 2017 в размер на 12 лв, е 31.03.2017
30.03.2017
 
Откриха планета с облаци от скъпоценни камъни
14.12.2016
 
Учени откриха заместител на антибиотиците в стомаха на пингвин
14.12.2016
 
Quotes
"Колко пъти съм ви казвал да пускате колкото искате врагове пред вас, но да не оставяте никой от тях зад гърба си!"

Бърнард Шоу

Timeline
29.06.2019
Админ added new file
29.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
10.03.2019
Админ wrote
Уважаеми членове на СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив", Напомняме Ви, че крайният срок за внасяне на членският внос за 2019 в размер на 12 лв, е 31.03.2019
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
Админ added new event
Private
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
Админ added new file
10.03.2019 0 likes 0 comments 0 comments
14.09.2018
Админ added new event
Private
14.09.2018 0 likes 0 comments 0 comments